Anne-Mari Jussila

Anne-Mari Jussila

Kansallinen Kokoomus,
Tampere
https://anne-mari.fi/

Olen viiden tähden terveysehdokas! Lue millaisiin terveyttä edistäviin tekoihin olen sitoutunut kunnanvaltuutettuna.

Terveyden edistäminen on osa merkittävää kansanterveystyötä, jota tekee usea toimijataho, kuten kunta, yritykset ja järjestöt. Usean eri hallinnon alan työn tavoitteena on turvata suomalaisten ja täten myös tamperelaisten hyvinvointi. Yksi suurimmista haasteista Suomessa on terveyden polarisaatio; osa suomalaisista voi erinomaisesti ja toisten elämään kertyy useanlaisia hankaluuksia jo varhaisessa vaiheessa. Juuri terveyserojen kaventamisen on todettu olevan vaikuttavaa kehittämistyötä. Palveluihin - niin ennaltaehkäiseviin palveluihin, hoitoon kuin kuntoutukseen - tulisi päästä matalalla kynnyksellä ja hoitopolun tulisi olla eheä, jossa ammattilaiset ohjaavat asiakasta seuraavalle tasolle ja potilastiedot seuraavat tarkoituksenmukaisesti hoitopolun vierellä. Tavoitteena olisi myös se, että asiakasta käsitellään kokonaisuutena, eikä hoideta vain yhtä oiretta kerrallaan. Tähän työhön tarvitaan moniammatillista ja joustavaa työotetta. Lisäksi digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja tiedolla johtaminen tulisi pystyä hyödyntämään nykyistä paremmin.
Vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä on kunnilla, nyt ja tulevaisuudessa. Terveyden edistämisen tulisi olla keskeisellä paikalla kunnan strategiatyössä. Ja sen työn onnistumista tulisi myös pystyä mittaamaan. Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin ja hillitään kustannuksia, jotka aiheutuvat mm. terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä. Terveyden edistämiseen tulee panostaa juhlapuheiden lisäksi myös arjen päätöksenteossa nykyistä enemmän. Jokaisen päätöksen kunnassa tulisi olla terveysteko!

Terveyslupaukset

Sitoudun näihin tekoihin kunnanvaltuutettuna:

Sitoudun edistämään päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia kunnassani.

Varmistan, että kaavoituspäätökset edistävät kävelyä ja pyöräilyä sekä kuntalaisten mahdollisuuksia luonnossa oleiluun.

Varmistan, että kunnassani on esteettömiä ja erilaisille liikkujille sopivia liikuntapaikkoja ja liikuntapalveluja.

Edistän sitä, että kuntani käyttää Sydänmerkki-ateriajärjestelmää järjestämissään ruokapalveluissa.

Sitoudun edistämään järjestöjen toimintaedellytyksiä kunnassani mm. toiminta-avustuksilla.

Myös mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, varmistan, että kuntani edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä eri toiminnoissaan, kuten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa.

Edistän sitä, että kunnassani asukkaat ja ammattilaiset tuntevat kunnassani toimivien järjestöjen palveluja, kuten vertaisryhmätoimintaa, kuntoutuskursseja ja liikuntaryhmiä.

Teen valtuustoaloitteen siitä, että kuntani ruokapalvelujen kilpailutuksissa ruuan terveellisyys on keskeinen kriteeri.

Tuen sitä, että kuntani vahvistaa ammattilaisten fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisen osaamista varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa.

Huolehdin siitä, että kunnassani on selkeät ja säännölliset toimintamallit kunnan ja järjestöjen yhteistyölle.

Varmistan, että kunnassani tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen.

Haluan täydentää listaa seuraavalla terveysteolla ja sitoutua siihen:

Tampereella erityistä huomiota tulisi kiinnittää päihteiden ennaltaehkäisyyn ja huumehoidon kehittämiseen. Lasten ja nuorten jaksamiseen ja mielenterveysasioiden edistämiseen tulisi myös panostaa. Perheiden erilaiset tarpeet tulisi huomioida terveyden edistämistyössä - me olemme yhteiskunnan voimavara. Lisäksi ikäihmisten palveluiden monipuolinen kehittäminen on tärkeää. Omaishoitoa tulisi resurssoida nykyistä enemmän. Kaikki tämä toteutuu monipuolisen, aidon ja tamperelaisia osallistavan yhteistyön kautta.